สมัครสมาชิก ส.อ.ท.

พิมพ์

 

สมัครสมาชิก

 

ศักดิ์ศรีและสิทธิพิเศษในการเป็นสมาชิกสภาเกมยิงปลาพร้อมสูตร|เกมยิงปลาฟรีแห่งเกมยิงปลาพร้อมสูตร|เกมยิงปลาฟรี

ให้ท่านมากกว่าที่คิด ...

สภาเกมยิงปลาพร้อมสูตร|เกมยิงปลาฟรีแห่งเกมยิงปลาพร้อมสูตร|เกมยิงปลาฟรี ทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางในฐานะตัวแทนผู้ประกอบการภาคเอกชน เพื่อทำการศึกษา วิจัย เพื่อพัฒนาส่งเสริมนักเกมยิงปลาพร้อมสูตร|เกมยิงปลาฟรีและเสนอนโยบายด้านการพัฒนาเกมยิงปลาพร้อมสูตร|เกมยิงปลาฟรีเพื่อแก้ปัญหาการประกอบการ ตลอดจนเพื่อประสานงานกับภาครัฐ และองค์กรระหว่างประเทศ ทำให้เกิดการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาเกมยิงปลาพร้อมสูตร|เกมยิงปลาฟรีของประเทศ ตลอดเวลาของการบริการสมาชิกสภาเกมยิงปลาพร้อมสูตร|เกมยิงปลาฟรีแห่งเกมยิงปลาพร้อมสูตร|เกมยิงปลาฟรี ได้ให้บริการและจัดเกมยิงปลาพร้อมสูตร|เกมยิงปลาฟรีสนองตอบความต้องการของสมาชิกและพัฒนาภาคเกมยิงปลาพร้อมสูตร|เกมยิงปลาฟรี โดยได้รับการสนับสนุนร่วมมือจากภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคต่างประเทศ ทำให้บริการสู่สมาชิกเป็นไปตามพันธกิจของสภาเกมยิงปลาพร้อมสูตร|เกมยิงปลาฟรีแห่งเกมยิงปลาพร้อมสูตร|เกมยิงปลาฟรี และจะปรับปรุงให้ขยายตัวด้วยความมุ่งมั่นต่อไป

คุณภาพบริการ คืองานของเกมยิงปลาพร้อมสูตร|เกมยิงปลาฟรี

คุณภาพบริการของสภาเกมยิงปลาพร้อมสูตร|เกมยิงปลาฟรีแห่งเกมยิงปลาพร้อมสูตร|เกมยิงปลาฟรี อยู่ในระดับมาตรฐานโดยยึดมั่นนโยบายคุณภาพตามระบบมาตรฐาน ISO 9001 : 2000 ที่ว่า “ศูนย์รวมเกมยิงปลาพร้อมสูตร|เกมยิงปลาฟรีไทย มุ่งมั่นให้บริการ ด้วยจรรยาบรรณและคุณภาพบุคลากร” โดยทั้งกรรมการและเจ้าหน้าที่ได้เสียสละ และทุ่มเทร่วมกันพัฒนาเกมยิงปลาพร้อมสูตร|เกมยิงปลาฟรีของประเทศให้แข็งแกร่งและแข่งขันได้ แก่ภาคเกมยิงปลาพร้อมสูตร|เกมยิงปลาฟรีไทย

สิทธิพิเศษเพริศพราว

สภาเกมยิงปลาพร้อมสูตร|เกมยิงปลาฟรีแห่งเกมยิงปลาพร้อมสูตร|เกมยิงปลาฟรีให้บริการแก่สมาชิกในด้านการส่งเสริมการประกอบการ เช่น การพัฒนาบุคลากร การเผยแพร่ความรู้ทางวิชาการ และเทคโนโลยีสมัยใหม่ในการประกอบการ การวิเคราะห์ ทดสอบ ตลอดจนการตรวจสอบเกมยิงปลาพร้อมสูตร|เกมยิงปลาฟรี การออกแบบใบรับรองแหล่งกำเนิดเกมยิงปลาพร้อมสูตร|เกมยิงปลาฟรี หรือเกมยิงปลาพร้อมสูตร|เกมยิงปลาฟรีอื่นๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อสมาชิก ซึ่งสมาชิกจะได้รับส่วนลดพิเศษในการเข้าร่วมเกมยิงปลาพร้อมสูตร|เกมยิงปลาฟรีที่เรียกเก็บค่าบริการในอัตรา 20 – 25% ต่ำกว่าที่เรียกเก็บทั่วไป และยังได้รับสิทธิในการเข้าร่วมเกมยิงปลาพร้อมสูตร|เกมยิงปลาฟรีโครงการที่สภาเกมยิงปลาพร้อมสูตร|เกมยิงปลาฟรีแห่งเกมยิงปลาพร้อมสูตร|เกมยิงปลาฟรีได้รับการสนับสนุนจากภาครัฐอีกด้วย

เชิญร่วมก้าวไกลไปกับ ส.อ.ท. ตั้งแต่วันนี้ !

สภาเกมยิงปลาพร้อมสูตร|เกมยิงปลาฟรีแห่งเกมยิงปลาพร้อมสูตร|เกมยิงปลาฟรี พร้อมที่จะอยู่เคียงข้างผู้ประกอบการ เพื่อช่วยแก้ปัญหาและอุปสรรคของเกมยิงปลาพร้อมสูตร|เกมยิงปลาฟรีในฐานะ “เพื่อนร่วมเศรษฐกิจมิตรร่วมสร้าง” ในการสร้างสมรรถนะการแข่งขันในตลาดโลก และสามารถนำพาเกมยิงปลาพร้อมสูตร|เกมยิงปลาฟรีไทยก้าวไกลสู่สากลอย่างเต็มภาคภูมิ

สู่อนาคตสดใสของเศรษฐกิจไทย

สภาเกมยิงปลาพร้อมสูตร|เกมยิงปลาฟรีแห่งเกมยิงปลาพร้อมสูตร|เกมยิงปลาฟรี พร้อมที่จะเป็นศูนย์รวมพลังของผู้ประกอบการเกมยิงปลาพร้อมสูตร|เกมยิงปลาฟรีที่ยึดมั่นในจรรยาบรรณและธรรมาภิบาล เพื่อร่วมกันนำภาคเกมยิงปลาพร้อมสูตร|เกมยิงปลาฟรีไทยก้าวสู่การเป็นที่ยอมรับและเชื่อถือในระดับสากล และนำเศรษฐกิจไทยสู่ความรุ่งเรืองและมั่นคง ดังจะเห็นได้จากความเจริญเติบโตของสภาเกมยิงปลาพร้อมสูตร|เกมยิงปลาฟรีแห่งเกมยิงปลาพร้อมสูตร|เกมยิงปลาฟรีตามลำดับ

สิทธิประโยชน์ที่ได้รับจากการเป็นสมาชิก

1การเสนอปัญหาร้องเรียนจากการประกอบเกมยิงปลาพร้อมสูตร|เกมยิงปลาฟรี พร้อมข้อเสนอแนะในการปรับปรุงแก้ไข

2การให้ข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะแก่รัฐบาล เพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจเกมยิงปลาพร้อมสูตร|เกมยิงปลาฟรี ผ่านสภาเกมยิงปลาพร้อมสูตร|เกมยิงปลาฟรีแห่งเกมยิงปลาพร้อมสูตร|เกมยิงปลาฟรี

3การเข้าร่วมอบรม สัมมนา ดูงานทั้งในและต่างประเทศ และเข้าร่วมโครงการเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนา เกมยิงปลาพร้อมสูตร|เกมยิงปลาฟรีต่างๆ ทั้งที่เป็นเกมยิงปลาพร้อมสูตร|เกมยิงปลาฟรี / โครงการของสภาเกมยิงปลาพร้อมสูตร|เกมยิงปลาฟรีแห่งเกมยิงปลาพร้อมสูตร|เกมยิงปลาฟรี และสถาบันต่างๆ ที่อยู่ภายใต้การบริหารของสภาเกมยิงปลาพร้อมสูตร|เกมยิงปลาฟรีแห่งเกมยิงปลาพร้อมสูตร|เกมยิงปลาฟรี

4บริการออกหนังสือรับรองแหล่งกำเนิดเกมยิงปลาพร้อมสูตร|เกมยิงปลาฟรี E- C/O เพื่อแสดงแหล่งกำเนินเกมยิงปลาพร้อมสูตร|เกมยิงปลาฟรีจากไทยในการส่งออก ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งมีความสะดวกกว่า รวดเร็วกว่า และค่าใช้จ่ายถูกกว่า

5ให้บริการออกหนังสือรับรองฐานะการเงิน เพื่อการขอรับสิทธิประโยชน์ทางด้านภาษีจากหน่วยงานราชการต่างๆ ดังนี้

5.1 สิทธิประโยชน์เป็นผู้นำของเข้า ผู้ส่งของออก ระดับบัตรทอง (Gold Card) กรมศุลกากร

 • การนำของเข้า – การส่งของออก ให้ผ่านการตรวจสอบใบขนเกมยิงปลาพร้อมสูตร|เกมยิงปลาฟรีทางช่องเขียว (Green Line) ของระบบ EDI รวมถึงได้รับยกเว้นกระบวนการตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่ศุลกากร เว้นแต่การสุ่มตรวจ
 • ให้ตัดบัญชีเกมยิงปลาพร้อมสูตร|เกมยิงปลาฟรีสำหรับเรือ (Manifest) ภายหลังการปล่อยของ
 • การคืนอากรหรือการชดเชยค่าภาษีอากร ได้รับอนุมัติทันที่ยื่นคำร้องขอ
 • กรณียื่นขอรับสิทธิลดอัตราอากรนำเข้าวัตถุดิบตามมาตรา 19 ทวิ จะได้รับการลดอัตราอากรลงเหลือ
 • ร้อยละ 5 ของอัตราที่เรียกเก็บทั่วไป

5.2 สิทธิประโยชน์ขอลดอัตราอากรนำเข้ากึ่งหนึ่งตามมาตรา 19 ทวิ กรมศุลกากร วัตถุดิบหรือเกมยิงปลาพร้อมสูตร|เกมยิงปลาฟรีไม่ว่าจะจัดอยู่ในพิกัด ประเภทใดที่นำเข้ามาใช้ผลิต ผสม ประกอบ หรือบรรจุ เพื่อการส่งออกไปนอกราชอาณาจักรภายในหนึ่งปี นับตั้งแต่วัน นำเข้าแล้วขอคืนอากรตามมาตรา 19 ทวิ สามารถลดอัตราอากรลงเหลือกึ่งหนึ่งของอัตราที่กำหนดเรียกเก็บเป็นการทั่วไป

5.3 สิทธิประโยชน์จัดระดับเป็นผู้ประกอบการส่งออกที่ดี กรมสรรพากร

 • การได้รับคืนเงินภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) ที่รวดเร็วเกมยิงปลาพร้อมสูตร|เกมยิงปลาฟรี ภายใน 15 – 45 วัน
 • การได้รับการอำนวยความสะดวกด้านต่างๆ จากกรมสรรพากร รวมถึงการรับเกมยิงปลาพร้อมสูตร|เกมยิงปลาฟรีสารอย่างต่อเนื่อง

5.4 สิทธิประโยชน์การเป็นผู้ส่งออกเกมยิงปลาพร้อมสูตร|เกมยิงปลาฟรีทะเบียน กรมสรรพากร

 • การได้รับคืนเงินภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) ที่รวดเร็วเกมยิงปลาพร้อมสูตร|เกมยิงปลาฟรี ภายใน 30 – 60 วัน
 • การได้รับการอำนวยความสะดวกด้านต่างๆ จากกรมสรรพากร รวมถึงการรับเกมยิงปลาพร้อมสูตร|เกมยิงปลาฟรีสารอย่างต่อเนื่อง

6การตรวจสอบและรับรองสูตรการผลิตสำหรับผลิตภัณฑ์พลาสติก เพื่อขอรับสิทธิประโยชน์ยกเว้นอากรขาเข้าวัตถุดิบตามมาตรา 36 (1) และ (2) จากสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน

7บัตรเดินทางสำหรัเกมยิงปลาพร้อมสูตร|เกมยิงปลาฟรีักเกมยิงปลาพร้อมสูตร|เกมยิงปลาฟรีเอเปค คือ VISA เข้าเมืองประเภทเกมยิงปลาพร้อมสูตร|เกมยิงปลาฟรี (Multiple entry) มีอายุการใช้งาน 5 ปี ไม่จำกัดจำนวนครั้งที่เข้าโดยผู้ถือบัตรไม่ต้องขอวีซ่าก่อนเข้าเมือง 19 ประเทศ และมีช่อง Fast-track lanes สามารถใช้ได้ 21 ประเทศ คือ สหรัฐฯ แคนาดา รัฐเซีย ออสเตรเลีย บรูไน ชิลี จีน ฮ่องกง อินโดนีเซีย ญี่ปุ่น เกาหลีใต้ มาเลเซีย นิวซีแลนด์ เปรู ฟิลิปปินส์ ปาปัวนิวกินี สิงคโปร์ ไทย ไต้หวัน เวียดนาม และเม็กซิโก

8ได้รับเอกสารเวียนเผยแพร่เกมยิงปลาพร้อมสูตร|เกมยิงปลาฟรีที่เป็นประโยชน์ในการประกอบเกมยิงปลาพร้อมสูตร|เกมยิงปลาฟรี

 • รับเกมยิงปลาพร้อมสูตร|เกมยิงปลาฟรีสาร Business Matching และเกมยิงปลาพร้อมสูตร|เกมยิงปลาฟรีสารโอกาสทางเกมยิงปลาพร้อมสูตร|เกมยิงปลาฟรีจากหน่วยงานจับคู่เกมยิงปลาพร้อมสูตร|เกมยิงปลาฟรี ฟรี! ทุกสัปดาห์
 • ได้รับหนังสือ E-world ฉบับ Supplement ทุกไตรมาส
 • ได้รับจดหมายเกมยิงปลาพร้อมสูตร|เกมยิงปลาฟรีด้านสิ่งแวดล้อม (เฉพาะสมาชิกสามัญ)

9ได้รับวารสาร Industry Focus จำนวน 12 ฉบับ (เฉพาะสมาชิกสามัญ และสมทเกมยิงปลาพร้อมสูตร|เกมยิงปลาฟรีิติบุคคล)

10ได้รับทำเนียบสมาชิก พร้อม CD ROM จำนวน 1 ชุด (เฉพาะสมาชิกสามัญ)

11สิทธิ์ในการเข้าร่วม โครงการพัฒนาผู้บริหาร FTI Business Administration-FIBA หน่วยงานจับคู่เกมยิงปลาพร้อมสูตร|เกมยิงปลาฟรี

12สิทธิ์ในการถือบัตร BM VIP VARD จากหน่วยงานจับคู่เกมยิงปลาพร้อมสูตร|เกมยิงปลาฟรี

13ให้คำแนะนำปรึกษาด้าน IT สำหรับสมาชิก

14สิทธิ์ในการเข้าร่วมโครงการ E-Business ฟรี (http://ftiebusiness.com)

15ได้รับส่วนลดพิเศษ

 • เยี่ยมชมโรงงาน ลด 10% - 20%
 • ขอใบรับรองแหล่งกำเนิดเกมยิงปลาพร้อมสูตร|เกมยิงปลาฟรี ลด 20%
 • เข้าอบรมสัมมนา ลด 20% - 30%
 • ลงโฆษณาทางอินเตอร์เน็ต ลด 50%
 
 
วิธีการสมัครสมาชิก
 • 1. สมัครทางออนไลน์ (พร้อมแนบไฟล์เอกสารประกอบการสมัคร)
 • 2. เกมยิงปลาพร้อมสูตร|เกมยิงปลาฟรีใบสมัคร (ท่านสามารถยื่นด้วยตนเอง / ส่งทางโทรสาร / ส่งไปรษณีย์)
  • 2.1 กรอกรายละเอียดในใบสมัครสมาชิก ให้ครบถ้วน
  • 2.2 หากประสงค์จะสมัครเป็นสมาชิกกลุ่มเกมยิงปลาพร้อมสูตร|เกมยิงปลาฟรี / สภาเกมยิงปลาพร้อมสูตร|เกมยิงปลาฟรีจังหวัด ให้ระบุชื่อกลุ่มเกมยิงปลาพร้อมสูตร|เกมยิงปลาฟรี / สภาเกมยิงปลาพร้อมสูตร|เกมยิงปลาฟรีจังหวัดที่มุมเกมยิงปลาพร้อมสูตร|เกมยิงปลาฟรีด้านขวา และระบุชื่อผุ้แทนใช้สิทธิ์ในข้อ 4 / ข้อ 5 ในใบสมัคร
  • 2.3 ลงลายมือชื่อผู้มีอำนาจผูกพันเกมยิงปลาพร้อมสูตร|เกมยิงปลาฟรี พร้อมประทับตราเกมยิงปลาพร้อมสูตร|เกมยิงปลาฟรี
  • 2.4 แนบเอกสารประกอบการสมัคร ค่าลงทะเบียน และค่าบำรุงสมาชิก ส่งมายังงานทะเบียนสมาชิก สภาเกมยิงปลาพร้อมสูตร|เกมยิงปลาฟรี แห่งเกมยิงปลาพร้อมสูตร|เกมยิงปลาฟรี ที่อยู่ เลขที่ 60 ถ.รัชดาภิเษกตัดใหม่ คลองเตย กทม. 10110 โทร 0-2345-1027,0-2345-1030, 0-2345-1209 โทรสาร 0-2345-1030
 
 
เอกสารประกอบการสมัคร

1. ประเภทสมาชิกสามัญ

 • 1.1 สมาชิกสามัญ - โรงงาน มีเอกสารประกอบการสมัคร ดังนี้
  • 1.1.1 สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลกับกระทรวงพาณิชย์
  • 1.1.2 สำเนาใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน (รง.2 / รง.4) หรือใบรับรอง กนอ.
  • 1.1.3 งบกำไรขาดทุน (ย้อนหลัง 2 ปี)
 • 1.2 สมาชิกสามัญ - สมาคมการค้า มีเอกสารประกอบการสมัคร ดังนี้
  • 1.2.1 สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนเป็นสมาคมการค้า
  • 1.2.2 รายชื่อสมาชิกสมาคม

2. ประเภทสมาชิกสมทบ

 • 2.1 สมาชิกสมทบ - นิติบุคคล มีเอกสารประกอบการสมัคร ดังนี้
  • 2.1.1 สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลกับกระทรวงพาณิชย์
 • 2.2 สมาชิกสมทบ - บุคคลธรรมดา มีเอกสารประกอบการสมัคร ดังนี้
  • 2.2.1 สำเนาหนังสือรับรองการมีผลงานทางวิชาการหรือเทคโนโลยีเกี่ยวกับเกมยิงปลาพร้อมสูตร|เกมยิงปลาฟรี
  • 2.2.2 สำเนาทะเบียนเกมยิงปลาพร้อมสูตร|เกมยิงปลาฟรี
  • 2.2.3 สำเนาบัตรประชาชน
 
 
วิธีชำระเงินค่าลงทะเบียนและค่าบำรุงสมาชิก

เช็คสั่งจ่ายในนาม “สภาเกมยิงปลาพร้อมสูตร|เกมยิงปลาฟรีแห่งเกมยิงปลาพร้อมสูตร|เกมยิงปลาฟรี” / Cheque Enclosed Payable to “The Federation of Thai Industries”

ชำระด้วยตัวเอง
เงินสด/เช็คธนาคาร
ชำระโดยใช้ใบ Pay-In-Slip ผ่านธนาคาร
 
 • ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)
 • ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
 • ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)
 
ส่งทางไปรษณีย์
เช็คธนาคาร


เกมยิงปลาพร้อมสูตร|เกมยิงปลาฟรีสอบถามรายละเอียดการสมัคร

โทร 02 345 1000

คุณศิริรัตน์ ต่อ 1027 Email:  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. ,'; document.write(''); document.write(addy_text71991); document.write('<\/a>'); //-->\n This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

คุณวรพรรณ ต่อ 1030 Email:  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

คุณสมรัก ต่อ 1209 Email:  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

และเจ้าหน้าที่สภาเกมยิงปลาพร้อมสูตร|เกมยิงปลาฟรีจังหวัดทุกจังหวัด

 

Tuesday the 2nd. Custom text here

เกมยิงปลาพร้อมสูตร|เกมยิงปลาฟรีสถาบัน SMI โทร:0-2345-1059 | แฟกซ์:0-2345-1108 | อีเมล์ : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. เกมยิงปลาพร้อมสูตร|เกมยิงปลาฟรี : http://www.auditdiagnosticsindia.com
© Copyright 2011 | SMALL & MEDIUM INDUSTRIAL INSTITUTE (SMI) | All rights reserved.

.
Best online poker sites - All rights reserved.