ขั้นตอนการสมัคร

 

ปีงบประมาณ 2562 - 2564

 

เอกสารประกอบการสมัคร

สมัครเข้าร่วมงานแสดงเกมยิงปลาพร้อมสูตร|เกมยิงปลาฟรี/บริการในต่างประเทศ (Overseas Trade Fair) 

1. แบบฟอร์มใบสมัคร (ดึงจากระบบ ไม่ต้องแนบเอกสาร)

2. แบบฟอร์มเกมยิงปลาพร้อมสูตร|เกมยิงปลาฟรีงานแสดงเกมยิงปลาพร้อมสูตร|เกมยิงปลาฟรี (DITP_SPA02) (เฉพาะการเข้าร่วมงานแสดงเกมยิงปลาพร้อมสูตร|เกมยิงปลาฟรี)  


3. โบรชัวร์เกมยิงปลาพร้อมสูตร|เกมยิงปลาฟรีของนิติบุคคล


4. หนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล (ดึงจากระบบ ไม่ต้องแนบเอกสาร)


5. งบการเงินย้อนหลัง 3 ปี ที่ระบุรายได้จากการส่งออก โดยมีมูลค่าการส่งออกเฉลี่ยย้อนหลัง 3 ปี ไม่เกิน 500 ล้านบาท นับจากปีที่สมัครเข้าร่วมโครงการ*

    *หมายเหตุ กรณีในงบไม่ระบุรายได้จากการส่งออก ให้แนบ ภพ.30 ย้อนหลัง(เต็มฉบับ 12 เดือน) 3 ปี ตามรอบงบการเงิน

 

6. หลักฐานการส่งออก (ใบขนส่งเกมยิงปลาพร้อมสูตร|เกมยิงปลาฟรีออก หรือ ใบตราส่งเกมยิงปลาพร้อมสูตร|เกมยิงปลาฟรีทางทะเล B/L+Packing List+Invoice)

8. หนังสือรับรองการเป็นสมาชิก ของสภาฯ ใด สภาฯ หนึ่ง (3 สภาฯ ประกอบด้วย สภาหอการค้าแห่งเกมยิงปลาพร้อมสูตร|เกมยิงปลาฟรี สภาเกมยิงปลาพร้อมสูตร|เกมยิงปลาฟรีแห่งเกมยิงปลาพร้อมสูตร|เกมยิงปลาฟรี สภาผู้ส่งเกมยิงปลาพร้อมสูตร|เกมยิงปลาฟรีทางเรือแห่งเกมยิงปลาพร้อมสูตร|เกมยิงปลาฟรี)

9. หนังสือรับรองการเป็นสมาชิกกรมฯ (ดึงจากระบบ ไม่ต้องแนบเอกสาร)

สอบถามรายละเอียดการสมัครสมาชิกกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ โทร. 1169

(ประเภท : EL / Pre-EL /TDC /Pre-TDC /SEL /SPL/LSP)

กรณีที่ต้องการขอหนังสือรับรองการเป็นสมาชิกกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ

สามารถเกมยิงปลาพร้อมสูตร|เกมยิงปลาฟรีได้ที่ คุณเชียร์ Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. เกมยิงปลาพร้อมสูตร|เกมยิงปลาฟรี : http://www.auditdiagnosticsindia.com
© Copyright 2011 | SMALL & MEDIUM INDUSTRIAL INSTITUTE (SMI) | All rights reserved.

. Best online poker sites - All rights reserved.